ارائه کتب دینی

کشکول شیخ بهائی

 

مشخصات كتاب:
سرشناسه : شيخ بهائي، محمدبن حسين، ۹۵۳ -۱۰۳۱ق.
عنوان قراردادي : كشكول . فارسي
عنوان و نام پديدآور : كشكول شيخ بهايي رحمه الله با ترجمه روان و فهرست موضوعي / مترجم دكتر علي غضنفري.
مشخصات نشر : قم: انتشارات نيلوفرانه، ۱۳۹۰٫
مشخصات ظاهري : ۶۷۰ ص.
شابك : ۱۶۰۰۰ ريال:۹۷۸-۶۰۰-۶۸۵۶-۰۰-۱
يادداشت : اين كتاب در سالهاي مختلف توسط ناشران متفاوت منتشر شده است.
رده بندي كنگره : AC۱۰۵ الف/ش۹ك۵۰۴۱ ۱۳۹۱
رده بندي ديويي : ۰۸۹/۹۲۷
ص: ۱
عناوين اصلي كتاب شامل:
اشاره؛ فهرست؛ مقدمه ناشر؛ مقدمه مترجم؛ دفتر اول؛ دفتر دوم؛ دفتر سوم؛ دفتر چهارم؛ دفتر پنجم؛ فهرست موضوعي؛ فهرست شعرا؛ فهرست منشورات مترجم