ارائه کتب دینی

پیش در آمدی برای آشنایی با پیام های تربیتی مکتب عاشورا

مشخصات كتاب:
پيش در آمدي براي آشنايي با پيام هاي تربيتي مكتب عاشورا
مشتاق الحلو
عناوين اصلي كتاب شامل:
مقدمه؛ تأثير اعمال ظاهري بر فكر و نيت ؛ تأثير شناخت ها و گرايش ها بر ظاهر؛ ظهور تدريجي شاكله ؛ تأثير شرايط بر انسان ؛ امكان مقاومت انسان در برابر شرايط و تأثيرگذاري بر آنها؛ احساس و گرايش انسان نسبت به اشياي اطراف خود و جهان خارج از او يكسان نيست ؛ تفاوت قدرت جسمي و شناختي و عاطفي انسان ها؛ تركيبي بودن طبيعت انسان ؛ بهره مندي انسان از نيرويي شگفت آور عقل ؛ محدوديت هاي انسان (ضعف و ناتواني، آزمندي و شتابزدگي)؛ انسان عبد خداوند متعال است ؛ نتيجه