ارائه کتب دینی

هفت عادت مردمان موثر

:  ۲۷۳۵۴
: روانشناسی
:  هفت عادت مردمان موثر
:  موفقیت- جنبه های روانشناسی
نویسنده : استفان کاوی
مترجم : گیتی خوشدل
ناشر: پیکان
:  رقعی
:  ۱۳۹۷
:  ۳۶
:  ۱۴.۴
:  ۲۱.۳
:  نرم
:  ۱۸۹