ارائه کتب دینی

نیایش هایی از سویدای دل ( مهج الدعوات )

)
مشخصات كتاب:
سرشناسه : ابن طاوس علي بن موسي ق ۶۶۴ – ۵۸۹
عنوان قراردادي : [مهج الدعوات و منهج العنايات فارسي
عنوان و نام پديدآور : نيايش هايي از سويداي دل اثر رضي الدين ابوالقاسم علي بن موسي بن جعفربن طاووس حسني حسيني بازگردان علي رضوي مشخصات نشر : تهران آفاق ۱۳۸۱.
مشخصات ظاهري : ۷۲۹ ص نمودار
فروست : (شناخت هاي اخلاقي ۲)
شابك : ۹۶۴-۶۰۵۸-۴۶-۹‬۵۸۰۰۰ريال ؛ ۹۶۴-۶۰۵۸-۴۶-۹‬۵۸۰۰۰ريال وضعيت فهرست نويسي : فهرستنويسي قبلي يادداشت : ص ع لاتيني شده ( prayers from the bottom of heart‬) Ebn -E-Tawos: niayesh – hayee as sovey day-e-del ‬.
يادداشت : عنوان ديگر: نيايش هايي از سويداي دل (ترجمه ي “مهج الدعوات و منهج العنايات و “المجتبي من الدعاآ المجتبي ).
عنوان ديگر : نيايش هايي از سويداي دل (ترجمه ي “مهج الدعوات و منهج العنايات و “المجتبي من الدعاآ المجتبي ).
عنوان ديگر : مهج الدعوات و منهج العنايات فارسي عنوان ديگر : المجتبي من الدعاآ المجتبي فارسي موضوع : دعاها
شناسه افزوده : ابن طاووس علي بن موسي ۶۶۴ – ۵۸۹ق المجتبي من الدعاآ المجتبي شناسه افزوده : رضوي علي ۱۳۴۱ – ، مترجم رده بندي كنگره : BP۲۶۷/۵۵‭/‮الف ‬۲م ۹۰۴۱ ۱۳۸۱
رده بندي ديويي : ۲۹۷/۷۷۲
شماره كتابشناسي ملي : ‭م ۸۱-۱۵۵۹۳
عناوين اصلي كتاب شامل:
مقدمه مترجم؛ پيش گفتار: زيست نامه ي مولف و شيوه ي پژوهش؛ ستايش ها؛ استادان و صاحبان اجازه ي روايتي؛ شاگردان و راويان؛ آثار گران بها؛ در گذشت و آرامگاه؛ شيوه ي تحقيق و افزوده ها؛ مقدمه ي مولف؛ برگزيده ي حِرْزهاي پيامبر و ائمه عَلَيْهِمُ السَّلَام؛ قنوت هاي ائمه ي طاهرين عَلَيْهِمُ السَّلَام؛ دعاها و حِرْزها و تَعْوِيذهايي ارزشمند و هم چنين نيازهايي براي هنگامه ي كارها و سختي هاي پرهراس روايت شده از رسول خدا و خاندان آن حضرت عَلَيْهِمُ السَّلَام؛ گزيده ي دعاها و تَعْوِيذهاي حضرت نبي اكرم صَلَّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم؛ گزيده ي حِرْزها و دعاهاي مولا أَمِير الْمُؤْمِنِين كه برترين درودها و سلام ها نثارش باد؛ گزيده ي دعاهاي بزرگ بانو و مادر گرامي ما، حضرت فاطمه ي زهرا سرور زنان جهان و دخت مهتر پيامبران كه درود خدا بر ايشان و خاندان پاكشان باد؛ گزيده ي دعاهاي مولا و نياي والايمان امام حَسَن بِنِ عَلي بِنِ أَبِي طالب عَلَيهمالسلام؛ گزيده ي دعاهاي حضرت باقرالعلوم امام مُحَمَّد بِنِ عَلي بِنِ الْحُسَيْن عَلَيْهِمُ السَّلَام؛ گزيده ي دعاهاي حضرت صادِق امام جَعْفَر بِنِ مُحَمَّد بِنِ عَلي صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيهم؛ گزيده ي دعاهاي حضرت مُوسَي بِنِ جَعْفَر عَلَيْهِ السَّلَام؛ گزيده ي دعاهاي مولا حضرت ثامِن الحُجَج عَلي بِنِ مُوسَي الرِّضَا عَلَيْهِ السَّلَام؛ گزيده ي دعاهاي حضرت جواد الائمه امام مُحَمَّد تقي عَلَيْهِ السَّلَام؛ گزيده ي دهاي حضرت اَبُو اَلْحَسَن الهادي امام عَلي النقي عَلَيْهِ السَّلَام؛ گزيده هاي دعاهاي مولايمان حضرت امام حَسَن بِنِ عَلي عَسْكَرِي عَلَيه السلام؛ گزيده ي دعاهاي مولا حضرت مَهْدِي صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيه؛ دعاهاي حجاب روايت شده از رسول خدا و ائمه ي هدي عَلَيْهِمُ السَّلَام كه با آنها از بدخواهان پنهان شدند؛ دعاهايي از مولف (دعاهايي كه به ذهن من آمده است)؛ گزيده ي دعاهاي پراكنده از كتاب ها (دعاهاي منسوب به انبيا و اوليا عَلَيْهِمُ السَّلَام)؛ بخش پاياني كتاب مُهَجُ الدَّعَوَات و منهج العنايات؛ گلچيني از نيايش هاي گزيده ترجمه ي المجتني من الدعاء المُجْتَبَي؛ پي نوشت