ارائه کتب دینی

رهنما ۱۱۵ (زیبایی و آراستگی)

رهنما۱۱۵ (زيبايي و آراستگي)
مشخصات كتاب:
سرشناسه : سليماني، حسين، ۱۳۴۵ –
عنوان و نام پديدآور : زيبايي و آراستگي «شرح رفتار شما با ظاهر» : رهنما(۱۱۵)/ نويسنده حسين سليماني. ؛ [براي آستان قدس رضوي، معاونت تبليغات و ارتباطات اسلامي] ؛ تهيه ادارۀ پاسخگويي به سؤالات ديني آستان قدس رضوي؛ توليد ادارۀ توليدات فرهنگي آستان قدس رضوي.
مشخصات نشر : مشهد: آستان قدس رضوي،شركت به نشر، ۱۳۹۶.
مشخصات ظاهري : ۶۴: تصوير : رنگي ؛ جيبي
فروست : به نشر (انتشارات آستان قدس رضوي)؛ ۲۲۱۰.
مجموعه رهنما؛ ۱۱۵.
شابك : ۹۷۸-۹۶۴-۰۲-۲۷۱۵-۲
وضعيت فهرست نويسي : فيپا
يادداشت : چاپ قبلي: انتشارات قدس رضوي، ۱۳۹۳.
عنوان ديگر : شرح رفتار شما با ظاهر
موضوع : زيبايي شخصي — جنبه هاي مذهبي — اسلام
موضوع : Beauty, Personal — Religious aspects — Islam
موضوع : راه و رسم زندگي (اسلام)
موضوع : Conduct of life — *Religious aspects — Islam
موضوع : فرهنگ ظاهرآرايي
موضوع : Beauty culture
شناسه افزوده : شركت به نشر(انتشارات آستان قدس رضوي)
شناسه افزوده : Behnashr Company‪(Astan Quds Razavi Publications)
شناسه افزوده : آستان قدس رضوي. معاونت تبليغات و ارتباطات اسلامي
شناسه افزوده : آستان قدس رضوي. اداره پاسخگويي به سئوالات ديني و اطلاع رساني
شناسه افزوده : آستان قدس رضوي. اداره توليدات فرهنگي
رده بندي كنگره : BP۲۵۲/۴۵/س۸ز۹ ۱۳۹۶
رده بندي ديويي : ۲۹۷/۶۳۶
شماره كتابشناسي ملي : ۴۷۲۷۰۳۱
ص:۱

عناوين اصلي كتاب شامل:
اشاره؛ دريچه؛ درآمد؛ فصل اول» مي خواهم الگو شوم!؛ فصل دوم» كت شلوار با دمپايي دستشويي!؛ فصل سوم» چه بپوشم؟؛ فصل چهارم » خانه مهر!؛ فصل پنجم » ضرورت؛ فصل ششم » بخوانيم و بنويسيم؛ بيشتر بخوانيم