ارائه کتب دینی

داستان هایی از اذکار و ختوم و ادعیه مجرب (۱)

استانهايى از اذكار وختوم و ادعيه مجرّب جلد اول
مشخصات كتاب:
سرشناسه : ميرخلف زاده احمد، ۱۳۶۰ – ۱۳۳۳
عنوان و نام پديدآور : داستانهايي از اذكار و ختوم و ادعيه مجرب احمد ميرخلف زاده مشخصات نشر : قم مهدي يار، – ۱۳۷۸.
شابك : ۹۶۴-۵۶۹۷-۳۰-۱‬۳۵۰۰ريال (ج ۱) ؛ ۹۶۴-۵۶۹۷-۳۰-۱‬۳۵۰۰ريال (ج ۱) ؛ ۹۶۴-۵۶۹۷-۳۰-۱‬۳۵۰۰ريال (ج ۱) ؛ ۹۶۴-۵۶۹۷-۳۰-۱‬۳۵۰۰ريال (ج ۱)
وضعيت فهرست نويسي : فهرستنويسي قبلي يادداشت : چاپ دوم ۳۵۰۰ :۱۳۷۹ ريال يادداشت : كتابنامه موضوع : داستانهاي مذهبي موضوع : دعاها — داستان رده بندي كنگره : BP۹‭/م ۹د۱۷
رده بندي ديويي : ۲۹۷/۶۸
شماره كتابشناسي ملي : ‭م ۷۸-۲۲۲۴۴
عناوين اصلي كتاب شامل:
مقدمه؛ شيرينى عسل؛ غذاى مسموم در آنها اثر نكرد؛ گفتگوى دو شيطان در باره بسم اللّه؛ شفاى امراض؛ داروى ناتوانى در دنيا و آخرت؛ داروى بيمارى و تنگ دستى؛ مونس؛ كار بسته شده؛ دعاى خير دنيا و آخرت؛ پريشانى ومريضى؛ داروى عليلى؛ بنده در سجده؛ بيمارى طولانى؛ به تعداد رگهاى بدنت؛ فضيلتهاى اين نماز؛ رحم بر مرده ها؛ حديث نفس؛ وسوسه؛ قرض و ستم؛ محنت و سختى؛ رنگِ پريده؛ مرض صداع؛ دِل دَرد؛ سفيدى چشم؛ درد چشم؛ رزق؛ درد زانو؛ هنگام خواب؛ خانه نمى سوزد؛ پيروزى بر دشمنان؛ بيمارى شديد؛ مرض صعب العلاج؛ جوش ودمل؛ خيال هاى باطل؛ اضطراب وترس؛ جِنْ زدگى؛ حرز؛ اسم اعظم؛ آية الكرسى؛ زياد خواندن آية الكرسى؛ جهت فقر؛ درد مفاصل؛ پرنده كور؛ دعاى قرض؛ طلبكارها؛ ارواح؛ شرِّ شيطان؛ جهت زنده شدن قلب؛ اذان در خانه؛ دارالشفا؛ شفاى بچه؛ امداد غيبى؛ ماءمور سنگدل؛ ناراحتى فكرى؛ دزد نادم؛ پي نوشتها