ارائه کتب دینی

تربيت فرزند

 

تربيت فرزند
مشخصات كتاب:
عنوان و نام پديدآور : تربيت فرزند/ مولف حبيب الله فرحزاد ؛ تدوين و ويرايش اكبر اسدي .
مشخصات نشر : قم: نشر عطش، ۱۳۹۵ .
مشخصات ظاهري : ۲۴۶ ص.
فروست : سلسله مباحث سمت خدا .
موضوع : كودكان — سرپرستي — جنبه هاي مذهبي– اسلام
موضوع : Child rearing — Religious aspects– Islam
موضوع : تربيت خانوادگي — جنبه هاي مذهبي — اسلام
موضوع : *Domestic education — Religious aspects — Islam
رده بندي ديويي : ۲۹۷/۶۴۴
رده بندي كنگره : BP۲۵۳/۴/ف۴ت۴ ۱۳۹۵
سرشناسه : فرحزاد، حبيب الله، ۱۳۴۱ –
وضعيت فهرست نويسي : فيپا