ارائه کتب دینی

ارتباط با ارواح

 

رتباط با ارواح
مشخصات كتاب:
سرشناسه : مكارم شيرازي ناصر، – ۱۳۰۵
عنوان و نام پديدآور : ارتباط با ارواح مكارم شيرازي وضعيت ويراست : [ويراست۲ ]
مشخصات نشر : قم نسل جوان ۱۳۸۰.
مشخصات ظاهري : ص ۱۸۳
شابك : ۹۶۴-۶۲۷۵-۱۶-۸‬۳۷۰۰ريال وضعيت فهرست نويسي : فهرستنويسي قبلي يادداشت : كتابنامه به صورت زيرنويس موضوع : احضار ارواح رده بندي كنگره : ‬‭BF۱۲۶۸/ف۲‭م ۷ ۱۳۸۰
رده بندي ديويي : ۱۳۳/۹
شماره كتابشناسي ملي : ‭م ۸۰-۳۸۳۸۹
عناوين اصلي كتاب شامل:
پيشگفتار؛ بخش اوّل تناسخ و عود ارواح ؛ بخش دوم ارتباط با ارواح ؛ بخش سوم پاسخ به ايرادها